Program Hakkında Genel Bilgi

Program 2004-2005 akademik yılında eğitime başladı. Bünyesinde üç Jean Monnet Kürsüsü bulunan uzman kadrosuyla Avrupa Çalışmaları lisansüstü programı, AB siyaseti, Türkiye ile ilişkiler ve genişleme politikaları konularında çalışmak isteyen öğrenciler için ideal bir merkez konumundadır. Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Sabancı Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Y. Lisans Programı Avrupa'daki tarihi ve güncel gelişmeleri, özellikle Avrupa entegrasyon sürecini, bütünsel ve disiplinlerarası açıdan inceler. Bu programda öğrenciler Avrupa siyasi ve idari sistemleri ile modern Avrupa'nın felsefi ve tarihi temelleri hakkında teorik ve pratik bilgiler edineceklerdir. Buna ek olarak, öğrenciler yeni kurulan Avrupa kurumlarında giderek artan fırsatları değerlendirmek ve bu kurumlarda Avrupa bürokratları ve siyaset belirleyicileri olarak görev almak; hükümet, sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve özel sektörün Avrupa Birliği ile ilgili her türlü ilişkilerinde uzman ve danışman olarak çalışmak üzere eğitileceklerdir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylığı nedeniyle, ülkemizde AB ile ilgili çalışmaları geliştirmek ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin karar alma süreçleri ve kurumları hakkında Türk kamuoyuna, iş dünyasına ve siyaset çevrelerine gerekli detaylı bilgileri zamanında sunabilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç özel sektörde giderek artan bir biçimde AB karar mekanizmalarını ve bu mekanizmaların nasıl etkin bir biçimde kullanılacağı ve şekillendirileceğini bilen uzman talebi ile kendini göstermektedir. Türkiye'de özel sektör kuruluşları, gittikçe kompleksleşen Avrupa piyasalarında ve bağlantılı küresel piyasalarda rekabeti sürdürebilmek için insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda, tam üyelik görüşmelerinin başlayacağı umudu, kamu sektöründe AB ile ilgili konularda bilgili ve uzman yeni kuşak kamu çalışanlarına ihtiyaç duyulacağı anlamına da gelmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Avrupa Çalışmaları alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi 

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 1. " Eleştirel, analitik ve aksettirici düşünme ve akıl yürütme yetilerini geliştirmek.
 2.   Toplumsal ve ahlaki sorumlulukları profesyonel hayatına yansıtmak.
 3.   Proje ve araştırma çıktılarını yaymada tecrübe ve kendine güven kazanmak.
 4.   Hem kendi başına hem de bir takım üyesi/lideri olarak çok-disiplinli ortamlarda dahil olmak üzere sorumluluk sahibi ve yaratıcı çalışabilmek.
 5.   Sözel, yazılı, görsel ve teknolojik olarak etkin iletişim kurabilmek, İngilizce’de yetkinlik.
 6.   Kendi başına bilgi erişimi ve edinimi yetilerine sahip olmak, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı geliştirmek.
 7.   Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
 8.   Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
 9.   Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.
 10. Avrupa’daki tarihsel ve güncel gelişmeleri, özellikle Avrupa bütünleşme sürecini, çok disiplinli bir perspektiften analiz etmek.
 11. Avrupa Birliği düzeninin temel siyasi, tarihi ve ekonomik dinamiklerini kavramak.
 12. Avrupa bütünleşme sürecini, Avrupa Birliği karar alma süreçlerini ve Avrupa Birliği kurumlarını yorumlayabilmek."

Mezunların Mesleki Profili

 • Avrupa kurumlarında Avrupa bürokratları ve siyaset belirleyicileri;
 • Hükümet, sivil toplum kuruluşları (STK'lar)
 • Özel sektörün Avrupa Birliği ile ilgili her türlü ilişkilerinde uzman ve danışma

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Ayşe Betül Çelik -betul.celik@sabanciuniv.edu