Program Hakkında Genel Bilgi

Program, 2000-2001 akademik yılında Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı altında uzmanlık alanı olarak eğitime başlamıştır. 2004 – 2005 akademik yılında ayrı bir program olarak açılması YÖK tarafından onaylanmış, bu yıldan itibaren Uyuşamazlık Analizi ve Çözümü Y. Lisans Programı olarak eğitime devam etmiştir. Program, barış sağlanmasına ve uyuşmazlıkların önlenmesine yönelik girişimlerde bölgede öncülük etmeyi amaçlamaktadır. Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Tasarımında disiplinlerarası bir içerik ve uygulamaya yer veren Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programı'nın amacı güncel toplumsal uyuşmazlıklarının anlaşılması ve çözümlenmesine olumlu ve yapıcı bir katkıda bulunmaktır. Program mikro ve makro düzeydeki analizleri biraraya getirerek kuram ve uygulama arasında bağ kurar. Amacı doğrultusunda geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediği temel konular şöyle sıralanabilir:

 •  Güncel ve süregelen sosyal uyuşmazlıkların incelenmesi.
 •  Müzakere, arabuluculuk, uzlaşmacı karar alma, etkileşimsel uyuşmazlık çözümü, ve gayriresmi diplomasi konularının araştırılması.
 • Uyuşmazlık çözümü yöntem ve süreçlerinin yaratıcı şekilde tasarlanması, aidiyet gurupları hükümetler, sivil toplum kurumları, şirketler arası ve içi uyuşmazlıklara ilişkin politikalar oluşturulması.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi 

 Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 1. Eleştirel, analitik ve aksettirici düşünme ve akıl yürütme yetilerini geliştirmek.
 2. Toplumsal ve ahlaki sorumlulukları profesyonel hayatına yansıtmak.
 3. Proje ve araştırma çıktılarını yaymada tecrübe ve kendine güven kazanmak.
 4. Hem kendi başına hem de bir takım üyesi/lideri olarak çok-disiplinli ortamlarda dahil olmak üzere sorumluluk sahibi ve yaratıcı çalışabilmek.
 5. Sözel, yazılı, görsel ve teknolojik olarak etkin iletişim kurabilmek, İngilizce’de yetkinlik.
 6. Kendi başına bilgi erişimi ve edinimi yetilerine sahip olmak, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı geliştirmek.
 7. Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
 8. Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
 9. Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.
 10. Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar alanında kullanılan farklı yaklaşım, kavram ve kuramsal izleklere dair bir anlayış ortaya koymak.
 11. Sosyoloji, antropoloji, edebiyat, görsel çalışmalar, felsefe ve coğrafya içinde, ve bu disiplinlerin arasında, üretilen bilgiye dair bağlantıları açığa çıkarmak.
 12. Etnografik saha çalışması, katılımcı gözlem, mülakat yapma, sözel tarih, odak grup görüşmesi, metin eleştirisi, görsel analiz gibi kültürel çalışmalar alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini anlamak ve etkili bir biçimde kullanmak.
 13. Kültürün incelenmesine yönelik eleştirel bir yaklaşım geliştirmek; kültür, iktidar ve tarih arasındaki ilişkileri açığa çıkarmak; kültürel çeşitliliği ve toplumsal-kültürel değişimi yerel, ulusal ve küresel ölçekte irdelemek; ve bu çerçeve içinde toplumsal adalet ve haklar konusundaki talepleri ele almak.
 14. Kültürel üretim, tüketim ve temsil alanlarındaki gelişmelere dair orijinal araştırma yürütme ve etkili analiz yapma yetkinliğini tesis etmek; araştırmacının bulgularını ve katkılarını ileri seviyede sözlü ve yazılı bicimde geliştirmesini ve sunmasını sağlamasına yardımcı olmak.

Mezunların Mesleki Profili

 • Uluslararası Kuruluşlar
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Danışmanlık Firmaları
 • Akademik Kariyer

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Ayşe Betül Çelik-betul.celik@sabanciuniv.edu