Program Hakkında Genel Bilgi

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Doktora programı, 2000 yılında EECS Doktora programı adı altında birleşik bir program olarak başlamıştır. Birkaç yıl sonra, bilgisayar bilimi ve mühendisliği bağımsız bir doktora programı haline gelmiştir. Önerilen dersler, öğretim üyelerinin araştırma alanlarını da yansıtacak şekilde, yapay zeka, makine öğrenimi, veri görselleştirme, veri bilimi ve veri analitiği, güvenlik, mahremiyet ve kriptografi, yazılım mühendisliği gibi çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu dersler konuların hem teorik hem de pratik yönlerini kapsamaktadır. Doktora yeterlilik sınavı kapsamında öğrencilerin, hem araştırma yeteneklerini, hem de temel bilgisayar bilimi konularındaki yetkinliklerini kanıtlamaları gerekir. Tüm öğrenciler bilimsel olarak yenilikçi ve özgün bir doktora tezi tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin mezun olmadan önce yayınlanmış / kabul edilmiş endeksli bir dergi makalesi olmalıdır. Eğitim dili İngilizcedir.

Programın Amacı

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliğinin, iletişim, ticaret, tıp, eğitim, eğlence ve insan etkileşimini kapsayan birçok alanda hayatımızı şekillendirme konusunda çok katkısı olmuştur. Bu bölümün bu önemli rolü öngörülebilir gelecekte de devam edecektir. Sabancı Üniversitesi'ndeki güncel ilgi alanları arasında, çoğu doğrudan uygulanabilirliği olan aşağıdaki alanlar bulunmaktadır: Doğal dil işleme uygulamaları, İstatistiksel dil modelleme, Ses tanıma ve ses üretimi, Belge analizi ve el yazısı tanıma, Biyoinformatik, Biyometrik güvenlik, Bilgisayar ve ağ güvenliği, Kriptografi ve bilgi güvenliği, Veri madenciliği ve uygulamaları, Bilgisayar grafikleri ve sanal gerçeklik, Yapay Zeka, Biçimsel Yöntemler, Model Denetimi, Model Tabanlı Test.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi 

Doktora

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Doktora Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Alandaki sosyal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara ilişkin çözüm bulma sürecine katkıda bulunmak ve bu değerlerin gelişimini desteklemek
 2. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve / veya araştırmalarla geliştirmek ve derinleştirmek ve Yüksek Lisans derecesinin gerekliliklerine uygun olarak yenilikçi tanımlamalar yapmak
 3. Alanın gerektirdiği disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirilmesinde yeterlilik gerektiren bilgileri kullanarak özgün çözümler üretmek
 4. Alandaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirmek ve kullanmak
 5. Yenilikçi bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulama geliştirmek veya zaten bilinen bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulamayı başka bir alana uyarlamak; özgün bir konuyu araştırmak, düşünmek, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak
 6. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirilmesi
 7. Çalışma alanında araştırma yöntemlerini kullanmada ileri düzeyde beceri kazanmak
 8. Yenilikçi bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulama üreterek veya halihazırda bilinen bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulamayı farklı bir alana bağımsız olarak uyarlayarak alanda ilerlemeye katkıda bulunmak
 9. Ulusal ve / veya uluslararası hakemli dergilerde özgün bir eser üreterek veya yorumlayarak veya alanında en az bir adet bilimsel makale yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletmek
 10. Yenilikçilik ve disiplinler arası problem çözme gerektiren konularda liderlik göstermek
 11. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanda yeni fikir ve yöntemler geliştirmek
 12. Sosyal bağlantıları ve kurallarını araştırmak ve geliştirmek ve gerektiğinde bunları değiştirmek için eylemlerini yönetmek
 13. Alanında fikir alışverişinde bulunurken orijinal görüşlerini uzmanlarla paylaşmak ve alanında yetkinlik göstererek etkili iletişim kurmak
 14. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü, yazılı ve görsel olarak akranlarıyla iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
 15. Bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmelere neden olarak topluluğun bir bilgi toplumuna ve sürdürülebilirlik sürecine geçişine katkıda bulunmak
 16. Alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak fonksiyonel etkileşim göstermek

Mezunların Mesleki Profili

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Albert Levi-albert.levi@sabanciuniv.edu