Program Hakkında Genel Bilgi

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programı (BIO), matematik, fizik ve kimya aracılığıyla sağlam bir arka plan üzerine inşa edilen moleküler biyoloji, biyokimya, genetik ve hücre biyolojisinin temellerini içeren entegre bir bilimsel bakış açısı geliştirmeye yöneliktir. Yeni teknolojiler ve endüstriyel uygulamalar geliştirmek amacıyla biyoloji temelli sistemlerden faydalanan kurslar programın biyoteknoloji boyutunu ortaya koymaktadır.Biyomühendislik boyutu, disiplinlerarası lisans derslerine erişim ile kolaylaştırılan mühendislik kavramları ve tekniklerinin anlaşılmasına dayanmaktadır. Öğrenciler, tarım bitkilerinin genetik modifikasyonu dahil olmak üzere, yeni materyaller ve süreçler geliştirmek üzere yetenekler kazanabilmek amacıyla eğitilmekte ve mühendislik ilkelerinin biyolojik olguların yeniden tasarlanması konusunda uygulanmasını öğrenmektedir. BIO programı, biyolojik bilimlerin ve biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sanayi ve araştırma kurumlarında hem araştırma hem de yönetim pozisyonlarını doldurabilen doğru şekilde eğitim almış mezunları ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Programın Amacı

Yüksek lisans programı, stres koşulları altında ökaryotlarda gen ekspresyonu ve sinyal iletim yollarının düzenlenmesini araştırmak için disiplinlerarası bir yaklaşım izlemektedir. Araştırmacılar moleküler biyoloji, genetik, protein kimyası, yapısal biyoloji, bitki fizyolojisi ve biyoinformatik konularında uzmandır. Bu program aynı zamanda diğer araştırma laboratuvarları ve biyoteknoloji ve ilaç endüstrileri ile işbirliği amacıyla ortak bir platform sağlamayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Doktora

Kayıt Kabul Koşullar

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Doktora Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve / veya araştırmalarla geliştirmek ve derinleştirmek ve Yüksek Lisans derecesinin gerekliliklerine uygun olarak yenilikçi tanımlamalar yapmak
 2. Alanın gerektirdiği disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirilmesinde yeterlilik gerektiren bilgileri kullanarak özgün çözümler üretmek
 3. Alandaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirmek ve kullanmak
 4. Yenilikçi bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulama geliştirmek veya zaten bilinen bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulamayı başka bir alana uyarlamak; özgün bir konuyu araştırmak, düşünmek, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak
 5. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirilmesi
 6. Çalışma alanında araştırma yöntemlerini kullanmada ileri düzeyde beceri kazanmak
 7. Yenilikçi bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulama üreterek veya halihazırda bilinen bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulamayı farklı bir alana bağımsız olarak uyarlayarak alanda ilerlemeye katkıda bulunmak
 8. Ulusal ve / veya uluslararası hakemli dergilerde özgün bir eser üreterek veya yorumlayarak veya alanında en az bir adet bilimsel makale yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletmek
 9. Yenilikçilik ve disiplinler arası problem çözme gerektiren konularda liderlik göstermek
 10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanda yeni fikir ve yöntemler geliştirmek
 11. Sosyal bağlantıları ve kurallarını araştırmak ve geliştirmek ve gerektiğinde bunları değiştirmek için eylemlerini yönetmek
 12. Alanında fikir alışverişinde bulunurken orijinal görüşlerini uzmanlarla paylaşmak ve alanında yetkinlik göstererek etkili iletişim kurmak
 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü, yazılı ve görsel olarak akranlarıyla iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
 14. Bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmelere neden olarak topluluğun bir bilgi toplumuna ve sürdürülebilirlik sürecine geçişine katkıda bulunmak
 15. Alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak fonksiyonel etkileşim göstermek
 16. Alandaki sosyal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara ilişkin çözüm bulma sürecine katkıda bulunmak ve bu değerlerin gelişimini desteklemek

Mezunların Mesleki Profili

Yükseköğretim kurumları, araştırma enstitüleri, teknoloji şirketleri ve danışmanlık firmalarındaki araştırmacılar, bilim adamları ve akademisyenler.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Ogün Adebali - ogun.adebali@sabanciuniv.edu