Program Hakkında Genel Bilgi

2000-2001 akademik yılında Lisans ve Y. Lisans programları, 2005-2006 akademik yılında Doktora programı açıldı. Program, öğrencilere ekonomi teorisi ve uygulamaları konusunda yetkin bir temel oluşturur , analitik düşünce gelişimini sağlar, aynı zamanda disiplinlerarası seçmeli ders olananklarına sahiptir. Eğitim dili İngilizcedir.

Programın Amacı

Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programı, kültür, iktidar, ve tarih arasındaki ilişkileri çok disiplinli, araştırmaya ağırlık veren, farklı metodolojilere açık ve eleştirel pedagojiyle şekillenmiş bir çerçevede ele alan bir program olarak tasarlanmıştır. Program, disiplinlerarası çalışmalar yapan, Türkiye'deki ve dünyanın genelindeki çağdas kültürel dinamikleri tahlil edip bunlara dahil olmanın yeni yollarını geliştirmeye çalışan bir grup akademisyeni biraraya getirmektedir. Geniş bir konu ve kuram yelpazesini kapsayan programımız, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, milliyetçilik, küreselleşme, şiddet ve travma, hafıza, hukuk, popüler kültür ve yeni medya teknolojileri alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programı, öğrencilerin hem entelektüel anlamda kendilerini geliştirmeleri hem de kamusal alandaki tartışmalara dahil olmaları için çaba göstermektedir. Düzenlenen ders dışı etkinliklerle, hem öğretim üyeleri hem öğrenciler kampüs içinde ve/veya dışındaki sosyal ve politik tartışmalara katılma fırsatı bulmaktadırlar. Programın büyük önem verdiği eleştirel pedagoji pratiği, ikinci sınıftan itibaren öğrencilerin özgün araştırma projeleri geliştirmesine imkân vermektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Ekonomi alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Fakülte Ortak Çıktıları:

 1. Sosyal ve beşeri bilimler alanında kuramlar, kavramlar ve araştırma yöntemlerine dair kapsamlı bilgi edinmek.
 2. Küresel, ulusal ve bölgesel gelişmelerin topluma etkilerini değerlendirmek.
 3. Çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve ulaşılan bilgiyi değerlendirmeyi bilmek.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Ulusal ve uluslararası çapta ekonomi fenomenlerine ve aralarındaki etkileşime dair yapıcı analizler üretmek.
 2. Toplumdaki kurum ve örgütlerin önemini ve ekonomiye etkilerini anlamak.
 3. Teşviklerin birey ve örgütlerin davranışlarını nasıl etkilediğini öğrenmek.
 4. Ekonomi sorunlarını belirlemek ve alternatif modeller ve/veya tasarımlar önermek ya da kuramsal araçlar ve/veya nicel yöntemler kullanarak uygulanabilir çözümler geliştirmek için araştırmalar yapmak.
 5. Sorunları ve çözümleri yönetim ve politika kademelerine olduğu kadar alan dışından kişilere de sunabilmek ve anlatabilmek.

Mezunların Mesleki Profili

 • Stratejik danışmanlık
 • İş analizi
 • Siyasi danışmanlık
 • Varlık yönetimi
 • Kamu kurumları
 • Pazar araştırma
 • Finans / Bankacılık
 • Sigortacılık
 • Akademik Kariyer

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Mehmet Barlo - mehmet.barlo@sabanciuniv.edu