Program Hakkında Genel Bilgi

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programı (BIO), matematik, fizik ve kimya aracılığıyla sağlam bir arka plan üzerine inşa edilen moleküler biyoloji, biyokimya, genetik ve hücre biyolojisinin temellerini içeren entegre bir bilimsel bakış açısı geliştirmeye yöneliktir. Yeni teknolojiler ve endüstriyel uygulamalar geliştirmek amacıyla biyoloji temelli sistemlerden faydalanan kurslar programın biyoteknoloji boyutunu ortaya koymaktadır.Biyomühendislik boyutu, disiplinlerarası lisans derslerine erişim ile kolaylaştırılan mühendislik kavramları ve tekniklerinin anlaşılmasına dayanmaktadır. Öğrenciler, tarım bitkilerinin genetik modifikasyonu dahil olmak üzere, yeni materyaller ve süreçler geliştirmek üzere yetenekler kazanabilmek amacıyla eğitilmekte ve mühendislik ilkelerinin biyolojik olguların yeniden tasarlanması konusunda uygulanmasını öğrenmektedir. BIO programı, biyolojik bilimlerin ve biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sanayi ve araştırma kurumlarında hem araştırma hem de yönetim pozisyonlarını doldurabilen doğru şekilde eğitim almış mezunları ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Programın Amacı

Yüksek lisans programı, stres koşulları altında ökaryotlarda gen ekspresyonu ve sinyal iletim yollarının düzenlenmesini araştırmak için disiplinlerarası bir yaklaşım izlemektedir. Araştırmacılar moleküler biyoloji, genetik, protein kimyası, yapısal biyoloji, bitki fizyolojisi ve biyoinformatik konularında uzmandır. Bu program aynı zamanda diğer araştırma laboratuvarları ve biyoteknoloji ve ilaç endüstrileri ile işbirliği amacıyla ortak bir platform sağlamayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 1. Dünyayı, ülkesini, toplumunu ve kendisini anlamak ve etik problemler, sosyal haklar, değerler hakkında bilinç sahibi olmak ve kendisine ve başkalarına karşı sorumluluk hissetmek.
 2. Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerden matematik ve sanata kadar farklı disiplinleri anlamak ve tasarlama ve uygulama konularında disiplinler arası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve örgütsel girişimcilik özellikleri göstermek ve çeşitli konularda yaşam boyu öğrenime katılmak.
 4. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik araçlarla Türkçe ve İngilizce dillerinde etkin iletişim kurmak.
 5. Bireysel ve takım sorumluluğunu üstlenmek, etkili bir birey ve bir takım üyesi veya lideri olarak çalışmak; ve birden fazla disiplinden üyesi olan takımlarda etkin çalışma becerisine sahip olmak.
 6. Matematik, fen ve programa özgü mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmak; bu alanlarda edinilen teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanmak
 7. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlamak, anlamak, formüle etmek ve çözmek; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçmek ve uygulamak.
 8. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık sorunların analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknikleri ve araçları geliştirmek, seçmek ve kullanmak, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar bilgisine sahip olmak, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmak.
 9. Belirlenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla, gerçekçi kısıtlamalar ve koşullar altında karmaşık bir sistem, süreç, enstrüman veya ürün tasarlayabilmek; bu amaca uygun modern tasarım tekniklerini uygulayabilmek.
 10. Karmaşık mühendislik problemlerini veya programa özgü araştırma alanlarını incelemek için deneyler tasarlamak ve uygulamak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek ve yorumlamak.
 11. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi uygulamaların bilgisine sahip olmak; yenilik konusunda farkındalığa sahip olmak; sürdürülebilir kalkınma konusunda bilgi sahibi olmak.
 12. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel, sağlık ve toplumsal bağlamdaki etkilerini bilmek; çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olmak; mesleki ve etik sorumluluk sahibi olmak.
 13. İstatistik ve optimizasyon kavramlarına aşina olmak, temel diferansiyel ve integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler, karmaşık değişkenler, çok değişkenli hesaplamalar, fizik ve bilgisayar mühendisliği konularında bilgi sahibi olmak, ve bu bilgiyi modelleme, tasarım ve donanım ve yazılım bileşenleri içeren karmaşık dinamik sistemlerin analizinde kullanmak.
 14. Sensörler, aktüatörler ve kontrol cihazları da dahil olmak üzere yazılım ve donanım bileşenleri içeren elektronik, mekanik, elektromekanik, kontrol ve bilgisayar sistemleri gibi mühendislik uygulamalarının tasarım, uygulama ve entegrasyonunda çalışabilmek.

Mezunların Mesleki Profili

Moleküler biyoloji, biyokimya, genetik, hücre biyolojisi, bitki fizyolojisi ve biyoinformatik alanındaki yüksek öğretim enstitüleri, araştırma enstitüleri, teknoloji şirketleri ve danışmanlık firmalarındaki araştırmacılar, bilim adamları ve akademisyenler

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Christopher Mayack - christopher.mayack@sabanciuniv.edu