Program Hakkında Genel Bilgi

Program 2008-2009 akademik yılında eğitime başladı. Program, öğretim dilinin İngilizce olması ve disiplinlerarası karakteri bakımından Türkiye’de bir ilktir. Uluslararası alanda, Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinme ve daha derin bir kavrayışa ulaşma ihtiyacı giderek daha keskin bir şekilde hissedilmektedir; Türkiye Çalışmaları öncelikle bu ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır.

Programın Amacı

Türkiye' nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi' nin entelektüel ve akademik kaynaklardan beslenen esnek müfredatıyla Türkiye Çalışmaları, öğrencilere Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uyuşmazlık Analizi, Avrupa Çalışmaları ve Kültürel Çalışmalar alanlarında geniş bir ders yelpazesi sunmaktadır. Program hem akademik hem de pratik uygulama düzeyinde çalışacak yeni kuşak bilim insanları, siyasal yapıcı ve uygulayıcılarına dış politika, çevre, enerji, sağlık ve refah politikaları gibi önde gelen alanlarda analiz ve değerlendirme yapabilecek ve politika geliştirebilecek yetiler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Türkiye Çalışmaları alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 1. Eleştirel, analitik ve aksettirici düşünme ve akıl yürütme yetilerini geliştirmek.
 2. Toplumsal ve ahlaki sorumlulukları profesyonel hayatına yansıtmak.
 3. Proje ve araştırma çıktılarını yaymada tecrübe ve kendine güven kazanmak.
 4. Hem kendi başına hem de bir takım üyesi/lideri olarak çok-disiplinli ortamlarda dahil olmak üzere sorumluluk sahibi ve yaratıcı çalışabilmek.
 5. Sözel, yazılı, görsel ve teknolojik olarak etkin iletişim kurabilmek, İngilizce’de yetkinlik.
 6. Kendi başına bilgi erişimi ve edinimi yetilerine sahip olmak, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı geliştirmek.
 7. Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
 8. Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
 9. Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.
 10. Günümüz Türkiyesi’ne dair bütün problem ve imkanları dahil olmak üzere kapsayıcı ve bütüncül bir bilgiye sahip olmak
 11. Ülkenin tarihinin ana hatları, çeşitli ve genellikle çatışan kültürel eğilimleri, ekonomisinin temel yapıları ve oluşmakta olan dinamikleri;  siyasetinin ana düzlemi, devam eden mirasının yanında siyasal dönüşümü hakkında da güncel bir anlayışa sahip olmak
 12. 21. yüzyıl başı itibariyle Türkiye’nin olası yol haritaları ve seçenekleri hakkında hassas bir kavrayışa sahip olmak
 13. Türkiye’nin tarihi, kültürü, dilleri, siyaseti ve ekonomisine dair uluslararası düzlemde cari olan bilgi talebine cevap verebilmek
 14. Bağımsız bir şekilde eleştirel araştırma soruları formüle edip bu soruları takiben ele alınan konuya dair derinlikli bilgiye ulaşmak"

Mezunların Mesleki Profili

 • Akademik Kariyer
 • Kamu sektörü (politika geliştirme, bürokrasi, diplomasi),
 • Özel sektör (uluslararası firmalar, medya ve turizm vb.)
 • Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Ayşe Betül Çelik-betul.celik@sabanciuniv.edu