Program Hakkında Genel Bilgi

Psikoloji Lisans Programı 2014-2015 akademik yılında, Psikoloji Yüksek Lisans Programı 2020-2021 akademik yılında açıldı. Deneysel Psikoloji Doktora Programı 2021-2022 yılında açıldı. Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Sabancı Üniversitesi Deneysel Psikoloji Doktora (Ph.D.) programı, öğrencileri bilişsel psikoloji ve bilişsel sinirbilim alanlarında deneysel araştırma yapmak üzere yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Her doktora öğrencisi bir veya daha fazla öğretim üyesi ile araştırma yapacaktır. Öğrenciler, araştırma soruları ve uygun deney tasarımları geliştirme, deneyler hazırlama (örneğin, Matlab veya Python'da programlayarak), veri toplama ve analiz etme ve yayın süreçlerini yönetme konularında uygulamalı deneyim kazanacaklardır. Bunun sonucunda, öğrenciler bir öğrenciden çok araştırmacı olarak hareket edeceklerdir.

Araştırma uygulamalarındaki katılım, araştırma yöntemleri, programlama, sinyal işleme, algı, dikkat, işleyen bellek, olaysal bellek, bilişsel kontrol, dil, imgeleme, duygular, sürücü davranışı, ve insan-robot etkileşimi konularındaki teorik ve uygulamalı dersler ile desteklenecektir. Derslere ek olarak, laboratuvar toplantıları, dergi kulüpleri, ‘Brown Bag’ toplantıları ve kolokyumlar öğrencilerin en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayacaktır.

Mezunlarımızın, eğitimlerinin sonunda bilişsel psikoloji ve sinirbilim alanlarında başarılı, bağımsız araştırmacılar olarak yetişmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış olmaları beklenmektedir. Bu beceriler, mezunların akademide veya uygulamalı araştırma ortamlarında iş bulmalarına olanak sağlayacaktır. Doktora programı öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için program yükümlülüklerini tamamlamalarının yanında, tez savunmalarından önce hazırladıkları bir araştırma tebliğinin tez izleme komitesi, program öğretim üyelerinin ve diğer öğrencilerin katıldığı bir fakülte seminerinde sunumunu yapmakla yükümlüdürler.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Deneysel Psikoloji alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Doktora

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Doktora Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve / veya araştırmalarla geliştirmek ve derinleştirmek ve Yüksek Lisans derecesinin gerekliliklerine uygun olarak yenilikçi tanımlamalar yapmak
 2. Alanın gerektirdiği disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirilmesinde yeterlilik gerektiren bilgileri kullanarak özgün çözümler üretmek
 3. Alandaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirmek ve kullanmak
 4. Yenilikçi bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulama geliştirmek veya zaten bilinen bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulamayı başka bir alana uyarlamak; özgün bir konuyu araştırmak, düşünmek, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak
 5. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirilmesi
 6. Çalışma alanında araştırma yöntemlerini kullanmada ileri düzeyde beceri kazanmak
 7. Yenilikçi bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulama üreterek veya halihazırda bilinen bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulamayı farklı bir alana bağımsız olarak uyarlayarak alanda ilerlemeye katkıda bulunmak
 8. Ulusal ve / veya uluslararası hakemli dergilerde özgün bir eser üreterek veya yorumlayarak veya alanında en az bir adet bilimsel makale yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletmek
 9. Yenilikçilik ve disiplinler arası problem çözme gerektiren konularda liderlik göstermek
 10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanda yeni fikir ve yöntemler geliştirmek
 11. Sosyal bağlantıları ve kurallarını araştırmak ve geliştirmek ve gerektiğinde bunları değiştirmek için eylemlerini yönetmek
 12. Alanında fikir alışverişinde bulunurken orijinal görüşlerini uzmanlarla paylaşmak ve alanında yetkinlik göstererek etkili iletişim kurmak
 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü, yazılı ve görsel olarak akranlarıyla iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
 14. Bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmelere neden olarak topluluğun bir bilgi toplumuna ve sürdürülebilirlik sürecine geçişine katkıda bulunmak
 15. Alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak fonksiyonel etkileşim göstermek
 16. Alandaki sosyal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara ilişkin çözüm bulma sürecine katkıda bulunmak ve bu değerlerin gelişimini desteklemek

Mezunların Mesleki Profili

Öncelikli olarak akademide, farklı eğitim kurumlarında çalışabilirler. Konularıyla ilgili farklı araştırma merkezlerinde araştırmacı olarak çalışabilirler. Kamu ve özel kuruluşlarda danışman, uzman, araştırma tasarımcısı, reklam vb uzmanı, metin yazarı olarak çalışabilirler. Kamuya yönelik müdahale ya da önleyici sosyal programlarda tasarımcı ve uygulamacı olarak çalışabilirler.  Disiplinlerarası alanda uzman araştırmacı olarak görev alabilirler. 

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Nebi Sümer-nebi.sumer@sabanciuniv.edu