Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi Doktora Programı 2007 Güz döneminde faaliyete geçmiştir. Programımızda temel fizik derslerini alarak bir öğretim üyesi ile beraber öğrenciler tezlerini yazmaktadır. Öğretim dili İngilizce'dir. Programımıza Türk ve yabancı öğrenciler eşit koşullarda kabul edilirler. Öğretim üyesi profiline paralel olarak öğrenciler genelde tezlerini genelde astrofizik, deneysel katı hal fiziği ya da kuramsal katı hal fiziği üzerine yaparlar. Fakültemizde "Yüksek Enerji Astrofiziği Algılayıcı Laboratuvarı" ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama Merkezi bünyesindeki Kuvantum Taşınım ve Nanoelektromanyetik laboratuvarında fizikçiler önderliğinde doğrudan araştırmalarını yapabilecekleri gibi, interdisipliner çalışmalar yapmak istedikleri takdirde fakültedeki tüm olanakları kullanabilirler.

 

Programın Amacı

Fizik konusunda verimli bir araştırma ortamı için yeni araştırmacıların o disipline özgü sistematik bir eğitimden geçmeleri, ve bir yandan da araştırmaya katkıda bulunmaları gerekir. Bu da doktora programı demektir. Araştırma kariyerine girmekte olan doktora öğrencileri bir araştırma grubuna önemli katkı, dinamizm, işgücü ve motivasyon, dolayısıyla da araştırma verimine ciddî bir katkı getirirler.

Program, Fizik araştırmalarının gelişmesi ve ayni zamanda kaliteli araştırmacı ve öğretim üyesi yetişmesine katkıda bulunacak şekilde kurgulanmıştır. Yetkin ve üretken araştırmacı öğretim üyelerinin bulunduğu tüm Türk üniversitelerinde yurtdışındaki doktora programlarıyla yarışır kalitede doktora programları oluşturmak ve bu yolla ülkede araştırmacı ve öğretim üyesi yetiştirmeye katkıda bulunmak üniversitemizin ve ülkemizin kaynaklarını iyi kullanmak ve hem şimdiye hem de ileriye dönük olarak bilimsel araştırma potansiyelini geliştirmek kanımızca önemli bir görevdir.
Fiziğin aşağıda belirtile dallarında bir yetkinlik, mükemmellik merkeziyiz:
i) Yoğun Madde Fiziği: Deneysel ve teorik yoğun madde fiziği mezoskopik ve nano ölçekte madde davranışının temel disiplinidir.
ii) Astrofizik: Madde ve Evren’le ilgili en ilginç sorularla uğraşan Astrofizik, aynı zamanda teknolojinin gelişmesinde önemli itici faktörler arasında olan Uzay alanında temel bir rol oynar. Astrofizik araştırmaları önümüzdeki on yıllarda Türkiye’de de açılmakta olan uzay teknolojileri üretim ve kullanım alanlarına açılır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Fizik alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Doktora

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Doktora Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Alandaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirmek ve kullanmak
 2. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve / veya araştırmalarla geliştirmek ve derinleştirmek ve Yüksek Lisans derecesinin gerekliliklerine uygun olarak yenilikçi tanımlamalar yapmak
 3. Alanın gerektirdiği disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirilmesinde yeterlilik gerektiren bilgileri kullanarak özgün çözümler üretmek
 4. Yenilikçi bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulama geliştirmek veya zaten bilinen bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulamayı başka bir alana uyarlamak; özgün bir konuyu araştırmak, düşünmek, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak
 5. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirilmesi
 6. Çalışma alanında araştırma yöntemlerini kullanmada ileri düzeyde beceri kazanmak
 7. Yenilikçi bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulama üreterek veya halihazırda bilinen bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulamayı farklı bir alana bağımsız olarak uyarlayarak alanda ilerlemeye katkıda bulunmak
 8. Ulusal ve / veya uluslararası hakemli dergilerde özgün bir eser üreterek veya yorumlayarak veya alanında en az bir adet bilimsel makale yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletmek
 9. Yenilikçilik ve disiplinler arası problem çözme gerektiren konularda liderlik göstermek
 10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanda yeni fikir ve yöntemler geliştirmek
 11. Sosyal bağlantıları ve kurallarını araştırmak ve geliştirmek ve gerektiğinde bunları değiştirmek için eylemlerini yönetmek
 12. Alanında fikir alışverişinde bulunurken orijinal görüşlerini uzmanlarla paylaşmak ve alanında yetkinlik göstererek etkili iletişim kurmak
 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü, yazılı ve görsel olarak akranlarıyla iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
 14. Bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmelere neden olarak topluluğun bir bilgi toplumuna ve sürdürülebilirlik sürecine geçişine katkıda bulunmak
 15. Alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak fonksiyonel etkileşim göstermek
 16. Alandaki sosyal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara ilişkin çözüm bulma sürecine katkıda bulunmak ve bu değerlerin gelişimini desteklemek

Mezunların Mesleki Profili

Yükseköğretim enstitüleri, araştırma enstitüleri, teknoloji şirketleri ve danışmanlık firmalarındaki araştırmacılar, bilim adamları ve akademisyenler.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Ünal Ertan - unal.ertan@sabanciuniv.edu