Program Hakkında Genel Bilgi

Endüstri Mühendisliği, karmaşık sistemlerin planlanması, tasarımı ve uygulanması ile ilgilenir. Endüstri Mühendisi, teknolojik ve sosyo-ekonomik açıdan karmaşık sistemleri geliştirirken ve uygularken insan kaynaklarını, fiziksel ve finansal kaynakları ve bilgiyi en uygun şekilde bir araya getirmenin zorluğu ile karşı karşıyadır. Endüstri Mühendisliği programı mezunları, hem imalat şirketlerinde hem de hizmet endüstrisinde ve endüstriyel veya yönetim danışmanlığı şirketlerinde zorlu ve tatmin edici iş fırsatlarını dört gözle bekleyebilirler. Program, çok fonksiyonlu ekiplere etkin bir şekilde katılabilecek ve aktif bir üye olabilecek profesyonelleri eğitmek için tasarlanmıştır. Endüstri Mühendisliği müfredatı, sistem yaklaşımı bakış açısıyla planlama, koordinasyon ve kontrolü içeren temel mühendislik fonksiyonları üzerine inşa edilmiştir. Müfredat, öğrencilerin girişimcilik konusunda kendilerini geliştirmelerini sağlarken onları problem çözücü ve değişimin öncüsü olmaya hazırlar. Bu amaçla matematik, fizik, biyoloji ve mühendislik bilimleri, yönetim bilimi ve davranış bilimleri alanlarında sağlam bir temele ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi dağarcığını genişletmesinin yanı sıra, müfredat sosyal teknolojiler ve teknik temelli teknolojiler konusunda dengeli bir arka plan sağlamayı amaçlamaktadır. Diğer disiplinlerle etkileşim üzerinde durulmaktadır; öğrencilerin diğer disiplinlerden ders almaları ve kariyerleri boyunca bilimsel ve teknolojik açıdan zorlayıcı karmaşık ortamlarda çalışabilmeleri için diğer disiplinlerle iletişim kurma becerilerini geliştirmelerini sağlayan çok disiplinli proje ekiplerine katılmaları ciddi bir şekilde teşvik edilir.

Programın Amacı

Endüstri Mühendisliği (IE), teknolojik açıdan karmaşık sistemlerin planlanması, tasarımı ve uygulanması ile ilgilenir. IE programı, modern üretim sistemlerinin planlanması, tasarımı ve uygulanması ile ilgilenen bu çok işlevli ekiplere etkin bir şekilde katılabilecek ve aktif bir üyesi olabilecek profesyonelleri eğitmek ve yetiştirmek için tasarlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Endüstri Mühendisliği alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

Tüm Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunları, toplumsal haklar ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinler arası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkin iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olmak.
 3. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olmak.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olmak.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak.
 6. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak.
 7. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık; mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği Lisans Programına Özel Kazanımlar:

 1. Karmaşık üretim ve servis sistemlerinde oluşacak problemleri endüstri mühendisliğinin modelleme ve eniyileme, rassal modeller ve istatistik gibi temel araçlarını kullanarak formüle ve analiz etmek.
 2. İçinde insan kaynağı, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji bileşenlerini içeren tümleşik üretim ve servis sistemlerinde karşılaşılan problemler için uygun analitik çözüm stratejileri tasarlamak ve geliştirmek.
 3. Karar destek amacıyla oluşturulan çözüm stratejilerini etkin hesaplamalı ve deneysel araçlar kullanarak bilgisayar ortamında uygulamak. 

Mezunların Mesleki Profili

5G ve daha yeni iletişim teknolojileri Biyomedikal uygulamalar IoT, Endüstri 4.0 uygulamaları Kablolu / kablosuz iletişim ağları Otomasyon, otomotiv endüstrisi Savunma sanayi ve askeri uygulamalar Yazılım Geliştirme Tüketici elektroniği Donanım mühendisliği (analog, RF, MEMS, dijital, VLSI, çip üzerinde sistem tasarımı) Gömülü yazılım / yazılım mühendisliği (algoritma uygulaması, _x001D_rmware, yazılım tasarımı) Sistem mühendisliği Test mühendisliği Kablolu / kablosuz ağ / sistem kurulumu ve destek mühendisliği Teknik satış / satın alma mühendisliği Yönetim Girişimcilik

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü ve Dili

Tam Zamanlı

Program Sorumlusu

Güvenç Şahin - guvenc.sahin@sabanciuniv.edu