Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programı (BIO), matematik, fizik ve kimya aracılığıyla sağlam bir arka plan üzerine inşa edilen moleküler biyoloji, biyokimya, genetik ve hücre biyolojisinin temellerini içeren entegre bir bilimsel bakış açısı geliştirmeye yöneliktir. Yeni teknolojiler ve endüstriyel uygulamalar geliştirmek amacıyla biyoloji temelli sistemlerden faydalanan kurslar programın biyoteknoloji boyutunu ortaya koymaktadır.Biyomühendislik boyutu, disiplinlerarası lisans derslerine erişim ile kolaylaştırılan mühendislik kavramları ve tekniklerinin anlaşılmasına dayanmaktadır. Öğrenciler, tarım bitkilerinin genetik modifikasyonu dahil olmak üzere, yeni materyaller ve süreçler geliştirmek üzere yetenekler kazanabilmek amacıyla eğitilmekte ve mühendislik ilkelerinin biyolojik olguların yeniden tasarlanması konusunda uygulanmasını öğrenmektedir.

BIO programı, biyolojik bilimlerin ve biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sanayi ve araştırma kurumlarında hem araştırma hem de yönetim pozisyonlarını doldurabilen doğru şekilde eğitim almış mezunları ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Programın temel amacı, temel ve uygulamaya yönelik derslerin dikkatli bir şekilde dengelenmesine dayalı olarak biyolojik sistemlerin çeşitliliğini ve karmaşıklığını anlayarak gelişim göstermektir.Program disiplinlerarası bir yaklaşımı yansıtır ve moleküler biyoloji, bitki fizyolojisi, hesaplamalı biyoloji, genom bilimleri ve biyoteknoloji gibi geniş kapsamlı modern biyolojik araştırmalara odaklanır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Lisans

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Fakülte Ortak Çıktıları:

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olmak.
 3. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olmak.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olmak.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak.
 6. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olmak; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak.
 7. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak; etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi sahibi olmak;
 8. Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olmak.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Moleküler genetik, biyokimya, moleküler biyoloji ve hücre biyolojisi yanısıra ileri matematik ve istatistik ağırlıklı olarak biyoloji ve fizyoloji kavramlarını anlamak.
 2. Profesyonel bakış kazanmak için güncel biyoloji araştırma sorularını ve bunlara dönük deneysel ve teorik yaklaşımları anlamak amacıyla biyoloji ve mühendislik alanlarında kavramsal yetkinlik kazanmak.
 • Akademi (öğretim / araştırma) 
 • İlaç, tıp ve biyoteknoloji şirketlerinde satış, pazarlama, ürün yönetimi 
 • Kamu ve özel hastane laboratuvarlarında, genetik tanı ve in vitro fertilizasyon merkezlerinde çalışacak uzmanlar 
 • Özel şirketlerde veya kamuda araştırma ve geliştirme uzmanları veya konuyla ilgili araştırmalar

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Tam Zamanlı