Program Hakkında Genel Bilgi

2000-2001 akademik yılında Toplumsal Siyasal Bilimler adıyla eğitime başlayan Lisans programı 2014-2015 akademik yılında Siyaset Bilimi adını almıştır. 2020-2021 akademik yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar Lisans programları "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" adı altında tek bir programda birleştirmiştir. Doktora programı da Lisans Programı ile birlikte 2000-2001 akademik yılında açılmıştır. Y. Lisans Programı ise 2000-2001 akademik yılından 2003-2004 yılına kadar "Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü" uzmanlık alanı altında eğitime devam etmiş, bu tarihen sonra ayrı bir Siyaset Bilimi Y. Lisans Programı olarak açılmıştır. Program öğrencilerine toplumsal olgu ve olaylar hakkında bilimsel bir anlayış kazandırarak onlara yaygın görüş ve uygulamaların köklerini anlama, gerektiğinde sorgulama ve imkan dahilinde yeni politikalar üretebilme yetisi kazandırmak üzere tasarlandı. Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Program, öğrencilere ulusal ve küresel ölçekte siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri derinlemesine kavrayabilecekleri, ulusal ve küresel ortam ve işgücü piyasalarında aranan nitelikleri edinmelerini sağlayacak bilgi ve yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilere toplumsal olgu ve olaylar hakkında bilimsel bir anlayış kazandırarak yaygın görüş ve uygulamaların köklerini anlama, gerektiğinde sorgulama ve imkan dahilinde yeni politikalar üretebilme yetisi kazandırmayı hedeflemektedir. Böyle bir amaç öğrencilerin siyasi teori, tarih ve aynı zamanda politik ekonomi ve sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel yöntemler hakkında bilgiye sahip olmalarını gerektirmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Uluslararası Çalışmalar alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Fakülte Ortak Çıktıları:

 1. Sosyal ve beşeri bilimler alanında kuramlar, kavramlar ve araştırma yöntemlerine dair kapsamlı bilgi edinmek.
 2. Küresel, ulusal ve bölgesel gelişmelerin topluma etkilerini değerlendirmek.
 3. Çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve ulaşılan bilgiyi değerlendirmeyi bilmek.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Ulusal ve küresel olayları değişik sosyal bilimler perspektiflerinden analiz etmek.
 2. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere dair teorik ve pratik bilgi sergilemek ve bu alana dair görüş ve pozisyonunu gelişkin sözlü ve yazılı becerilerle ifade etmek.
 3. Ulusal ve küresel kurumlarda giderek artan kariyer fırsatları için rekabet etmek.
 4. Siyasi davranışlar, fikirler ve yapılardaki değişimleri anlamak ve takip etmek.
 5. Sosyal ve toplumsal konular üzerinde, karşılaştırmalı ve tarihsel bilgiye dayanarak mantıklı çıkarımlar yapabilme kabiliyeti kazanmak.

Mezunların Mesleki Profili

 • Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları
 • Uluslararası kurumlar ve şirketler
 • Uluslararası sivil toplum örgütleri
 • Toplumsal araştırma kuruluşları
 • Akademik Kariyer (Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Yönetim Bilimleri, Ekonomi, vb. Yüksek Lisans ve Doktora)
 • Çok uluslu şirketler
 • STK'lar
 • Start-uplar
 • Dış İşleri Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları
 • Academic Career (MA & PhD Applications)

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Oya Yeğen - oya.yegen@sabanciuniv.edu