Program Hakkında Genel Bilgi

Psikoloji Lisans Programı 2014-2015 akademik yılında, Psikoloji Yüksek Lisans Programı 2020-2021 akademik yılında açıldı.

 • Öğretim üyelerinin araştırma alanları algının psikolojik temellerinden zekaya, hafızaya, dil psikolojisi ve sosyal biliş gibi alanlara kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılıyor.
 • Öğrenciler öğretim üyelerinin yürüttükleri büyük ölçekli projelerde araştırma asistanı olarak yer alarak doğrudan deneyim kazanma fırsatına sahip oluyorlar.
 • Öğrenciler ve öğretim üyeleri Sabancı Üniversitesi’nin kendilerine sunduğu, son teknolojiye sahip araştırma olanakları ve altyapısı, fakülteler arasındaki disiplinler arası bağlantılar, bağımsız araştırma desteği ve fon imkanları gibi olanaklardan faydalanıyorlar.
 • Kullanımdaki laboratuvarlar: Zihin labv., Göz Hareketleri labv., Grup test labv, robot labv., sosyal ve gelişimsel psikoloji labv, EEG Nörobilim labv., deneysel test odacıkları Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Sabancı Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Master of Science, MS) programı, insanların nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını inceleyen dinamik bir araştırmacı grubunu bir araya getirmektedir. Yüksek lisans programımızda uygulamalı araştırma deneyimine büyük önem verilmektedir. Öğrencilerimiz, birinci dönemlerinden itibaren çeşitli alanlardaki araştırma projelerine katılıp, bu projelerde aktif rol alabilirler. Ayrıca, üniversite içerisindeki diğer programlarla ve fakültelerle olan bağlantılarımız ve işbirliklerimiz sayesinde öğrencilerimize birçok disiplinlerarası ve uygulamalı araştırmaya katılma fırsatı sunmaktayız. Yüksek lisans programımızı tamamlayan öğrencilerimiz, yürüttükleri çalışmalardan bilimsel makaleler yayınlayarak ve bunları seminer ve konferanslarda sunarak bilimsel araştırma sürecine ilişkin deneyim kazanacaklardır. Temel hedefimiz öğrencilere sağlam bir yöntembilimi ve istatistik altyapısı sağlamak, eleştirel düşünce becerisini geliştirmek ve araştırma sürecinin her adımına özgü birikim ve yetkinlik kazandırmaktır.
Öğrencilerimiz, video ekipmanlı gözlem laboratuvarları, EEG'ler, çevrimiçi anket yazılımları, bilgisayar temelli deney odaları, göz izleme cihazları, geniş grup çalışma alanları, yüz elektromiyografi ve elektrodermal aktivite ölçüm araçları gibi son teknoloji ölçüm araçlarının bulunduğu modern araştırma olanaklarına erişme fırsatına sahip olacaklardır.
Sosyal Psikoloji alanı kişilerarası ilişkilere ve gruplararası süreçlere odaklanmaktadır. Öğrencilerimiz, hayatın erken evrelerindeki ebeveyn-çocuk ilişkileri ve dil gelişimi; yetişkinlik döneminde sosyal ve yakın ilişkilerin kurulması, yürütülmesi ve kaybedilmesi; aile dinamikleri; bağlanma; bellek ve sosyal ilişkiler arasındaki etkileşim; öz-düzenleme; kültür; gruplararası temas; ön yargı ve ayrımcılık; ve psikolojik esenlik gibi konularda araştıramalar yürüteceklerdir. Bunun yanında, öğrenciler, deneysel çalışmalar, doğal gözleme dayalı ve laboratuvar ortamında gerçekleşen davranışsal gözlem çalışmaları, kesitsel ve boylamsal çalışmalar ile günlük yaşantı değerlendirmeleri gibi birçok farklı yöntem aracılığıyla deneyim kazanabileceklerdir.
Bilişsel Psikoloji alanı öğrencilere bilişsel psikoloji ve bilişsel sinirbilim alanlarına ilişkin kuramlar, yöntemler ve uygulamalar hakkında kapsamlı bir temel sağlamaktadır. Öğrenciler, bellek; algısal örgütleme; dikkat; bilişsel kontrol; imgeleme; biyolojik hareket; dil; duygusal kontrol; deneysel psikopatoloji; görsel biliş ve sinirbilimi; insan-robot etkileşimi; ve yol kullanıcısı davranışı alanlarında uzman araştırmacılar ile birlikte çalışacaklardır. Derslerimizde, bilişsel bilimler alanındaki çağdaş konular ve eğilimler önemle vurgulanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimiz deneysel yöntem bilimi ve çokdeğişkenli veri analizi alanlarında sağlam bir altyapı edinebilecek; psikofizyoloji, davranışsal, gözlemsel ve performans bazlı ölçümler ile anketler, göz takip ölçümü ve EEG gibi alanlarda uzmanlaşabileceklerdir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Psikoloji alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Farklılıkları önemseyen bir değerler sistemini edinmek ve topluma katkıda bulunmak
 2. Bilimde ve uygulamalı alanlarda psikolojiyi betimleyebilmek
 3. Psikoloji okuryazarlığı ve kuramsal, istatistiksel ve deneysel yöntemlere dayalı bilimsel sorgulama becerisi geliştirmek
 4. Başta bilişsel, sosyal, gelişim psikolojisi ve davranışın biyolojik temelleri olmak üzere psikolojinin ana konularında derinlemesine bilgi donanımı edinmek
 5. Davranışsal olgulara ilişkin olası psikolojik açıklamaları kurgulamak ve bilimsel hipotezler geliştirmek
 6. Problem çözümünde yenilikçi ve bütüncül uygulamalar üretebilmek
 7. Bilim etiği ilke ve standartlarına uygun olarak davranmak ve araştırma yürütmek
 8. Karakter gelişimini güçlendirmek ve bilimsel yazılı ve sözlü ifade, etkili iletişim, takım çalışması ve liderlik gibi yetkinlikleri geliştirmek
 9. Psikoloji bilgisini ve bilimsel düşünme, yazma ve konuşma becerilerini profesyonel ortamlarda sergileyebilmek
 10. İleri düzeyde araştırma desenleme ve istatistiksel analiz bilgi ve becerisi geliştirmek

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
 2. Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
 3. Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.

Mezunların Mesleki Profili

Kuramsal alanda akademik kariyer
Eğitim
Sağlık
Toplumsal araştırma kuruluşları
Sivil toplum kuruluşları
Devlet kurumları
Gazetecilik
Akademik Kariyer

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Emre Selçuk - emre.selcuk@sabanciuniv.edu