Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (MAT) lisans programı üniversitenin 1999 yılında ilk öğrencilerini kabul etmesiyle, eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. MAT lisans programının adı 2014-1015 akademik yılı itibariyle Malzeme Bilimi ve Nano-Mühendislik Programı (MAT) olarak değiştirilmiştir. Program fizik, kimya, biyoloji temel bilimlerinin yanısıra, makine, inşaat, havacılık ve kimya mühendisliği gibi çeşitli disiplinlerle yakından ilişkili olan disiplinler arası bir alandır. Öğretim dili İngilizce’dir. Programın Türkiye’de benzer programlardan farkı olarak; geleneksel metalürji odağındançok, polimerler, seramikler ve kompozitler üzerine, deneysel, kuramsal ve hesaplamalı malzeme bilimi yaklaşımlarının eğitiminin verilmesi olarak gösterilebilir. Nanomühendislik kavramı çerçevesinde, nanomalzemeler ve uygulamalarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yoğunlaşmada bir farklılık getirmektedir. Program çerçevesinde lisans seviyesi araştırma faaliyetlerine büyük önem ve destek verilmektedir. Öğrencilere özellikle malzeme karakterizasyonu konusunda önemli pratik tecrübelerin kazandırıldığı laboratuvar erişimli bir eğitim programı öne plana çıkmaktadır. Malzeme karakterizasyonu laboratuvarları (görüntüleme, mekanik, ısıl, elektronik, manyetik rezonans gibi) ve ilgili ekipmanlar dersler ve araştırma projeleri dahilinde, gerekli eğitimlerin verilmesi akabinde lisans öğrencilerinin kullanımına açıktır.

Programın Amacı

Malzeme Bilimi ve Nano mühendislik (MAT) Programı kurgusunda, öğrencilerine ileri teknoloji malzemelerinin proses ve özellik ilişkilerinin anlaşılması, tasarımı ve uygulamaları için gerekli kuramsal ve pratik becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır. Verilen eğitim odağında polimerler, seramikler ve (nano)kompozitler üzerine, deneysel, kuramsal ve hesaplamalı malzeme bilimi yaklaşımları bulunmaktadır. Nano-mühendislik kavramı çerçevesinde, nano malzemeler ve uygulamalarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine yoğunlaşma sağlanmaktadır. Bu kapsamlarda malzemelerin termo dinamiği ve kinetiği, mekanik özellikler, elektronik ve optik özellikler, karakterizasyon teknikleri gibi konular programın ana ders içeriğini teşkil etmektedir. Lisans öğrencilerinin MAT öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin mentörlüğünde araştırma faaliyetlerine katılmaları özellikle teşvik edilmektedir. Bu katılımlar genel olarak 2. sınıftan itibaren başlayıp, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde belirlenen bitirme projeleri ile mezuniyete kadar sürmektedir

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Fakülte Ortak Çıktıları:

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olmak.
 3. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olmak.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olmak.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak.
 6. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olmak; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak.
 7. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak; etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi sahibi olmak;
 8. Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olmak.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Temel ve ileri bilim ve mühendislik prensiplerini yeni malzeme geliştirme ve tasarlamaya uygulama, ve malzemenin yapısı ve fiziksel özellikleri arasında deneysel, hesaba dayalı ve teorik metotlarla bağlantı kurabilme.
 2. Belirli uygulamalar veya malzeme performansıyla ilgili problemlerin çözümü için malzeme seçiminde fiziksel özellikler, tasarım limitleri ve üretim metotları üzerine varolan bilgi birikimini birleştirme.
 3. Herhangi bir malzemenin iç yapısını bilerek, bu malzemenin farklı ortamlardaki davranışlarını tahmin etme ve anlama, ve bunun tam tersini de yapabilme.

Mezunların Mesleki Profili

 • Ürün Tasarımı
 • Üretim
 • Malzeme Sentezi, üretim ve geliştirme
 • Yönetim
 • Danışmanlık
 • Araştırma-Geliştirme
 • Enerji, Otomotiv, havacılık, makine, inşaat sektörleri

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Burç Mısırlıoğlu - burc.misirlioglu@sabanciuniv.edu