Program Hakkında Genel Bilgi

Profesyoneller için MBA programı Program, müşteri (pazarlama), para (finans), ürün ve hizmet üretimi (operasyon) insan (örgütsel davranış), şirketi bir hedefe doğru yönlendirme (strateji) ve değişimin (yenilikçilik ve liderlik) nasıl yönetileceğini öğretmek üzere tasarlanmıştır 12 aylık, yarı zamanlı bir programdır.

Programın Amacı

Profesyoneller için MBA programı, , Cuma akşamları ve Cumartesi tüm güne yayılan bir ders programı ile sunan, 12 aylık bir hafta sonu programıdır. Her bir ders dört hafta boyunca cuma akşamı başlar ve cumartesi tam gün devam eder. Alınan bir ders dört haftada bitirdikten sonra yeni bir derse başlanır. Bir taraftan çalışırken, üniversitede tek bir derse odaklanmayı sağlayan bu yapı yarı zamanlı eğitim bağlamında tamamen yenilikçi bir konsepttir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlarProfesyoneller İçin Yönetim alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1) Global ve Yerel Bağlamda Sorun ve Fırsatları Belirleme Becerisinin Geliştirilmesi: Yönetim Bilimlerine ilişkin alanlar yelpazesinde (muhasebe, finans yönetimi, operasyonlar, pazarlama, strateji ve örgütsel tasarım) global ve yerel bağlamlarda iş dünyasına ilişkin sorun ve fırsatları doğru ve etkili bir şekilde belirlemek ve saptamak.
2) Kültürel Bağlam ve İncelikleri İşletme Pratiğiyle Bütünleştirme Becerisinin Kazanımı
3) Performans Değerlendirme ve Yönetme Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir organizasyonun geniş bir alanlar yelpazesinde başarımını bir dizi performans kıstası kullanarak değerlendirmek.
4) Toplumsal ve Etik Sorumlulukların Farkındalığının Arttırılması  Çeşitli ticari bağlamlarda ve işe ilişkin eylem politika ve önerilerde bilgileri yargılama süreçleriyle bağlantılı toplumsal ve etik sorumluluklarının farkında olmak.
5) Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi: : Çıkarların bakış açıları ve becerilerin farklı olduğu durumlarda başkalarıyla iş birliği oluşturmaya önderlik ederek, bir misyon duygusu, paylaşılan değerler ve yüksek düzeyde bağlılık ve motivasyon özelliklerinin egemen olduğu çalışma ortamları yaratmak.
6) İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: İngilizce sözlü ve yazılı iletişimi akıcı bir şekilde sürdürebilmek.
7)  İkna Kabiliyetinin Geliştirilmesi: Yönetici bir konumda etkili bir şekilde dinleme, sunma, tartışma, pazarlık etme ve görüşme yapma becerilerine sahip olmak; görüş, analiz ve eylem önerilerini ikna edici bir şekilde ve gerektiğinde uygun teknolojiyi kullanarak savunmak.
8) Analitik Düşünce ve Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi: Analitik karar vericiler olmak, açık görüşlü sorgulama yürütebilmek; araştırmanın işletme pratiğindeki öneminin farkında olmak; uygulama kökenli araştırmanın dikkatli kullanıcıları olmak; güncel teknolojileri kullanarak veri ve bilgiye nasıl erişebileceğini ve veri ve bilgileri nasıl yorumlayabileceğini ve çözümleyebileceğini bilmek.
9) Stratejik Düşünce ve Planlama Becerisinin Geliştirilmesi: Departman, firma ve sektör düzeylerinde strateji ve eylem planı belirleyebilmek, seçmek ve gerekçelendirebilmek ve seçilen stratejilerin geniş bir alanlar ve düzeyler yelpazesinde uygulanmasına dönük etkili planlar geliştirebilmek.
 

  Mezunların Mesleki Profili

  Tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında yöneticilik pozisyonları

  Bir Üst Öğrenime Geçiş

  Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

  Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

  Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

  Mezuniyet Koşulları

  Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

  Eğitim Türü

  Yarı Zamanlı

  Program Koordinatörü

  Jane Frances Maley -jane.maley@sabanciuniv.edu